Kraków jak Titanic – stanowisko klubu radnych PiS do budżetu Krakowa 2017

Stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Krakowa dotyczące projektu Budżetu Miasta Krakowa na 2017 rok.

Niestety po lekturze projektu Budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 z przykrością muszę stwierdzić, że nasza zeszłoroczna diagnoza o fatalnym stanie finansów miasta zdaje się potwierdzać. Rok temu informowaliśmy w sposób zdecydowany, że miasta nie będzie w przyszłości stać na żadne poważne nowe inwestycje i odnosimy wrażenie że ten czarny scenariusz zaczyna się powoli realizować.

Obecnie mamy rok, w którym zaplanowano rekordowe wzrosty dochodów miasta  w stosunku do planu budżetu uchwalonego na rok 2016, dynamika wzrostu ogólnych dochodów wynosi bowiem aż 8,4%, natomiast w ujęciu nominalnym wzrost ten rok do roku wynosi  ponad 362 miliony złotych. Należy zwrócić uwagę, że ogólny wzrost dochodów w planie udało się osiągnąć mimo spadku dochodów majątkowych, które w planie na rok 2017 są niestety niższe aż o 190 milionów złotych (spadek o 41%). Stało się to dzięki planowanym gigantycznym wzrostom dochodów bieżących miasta, które r/r rosną w tempie 14,2% o imponującą kwotę 552 miliony złotych.
W tym należy odnotować duży wzrost wpływów z podatków i opłat łącznie w tej pozycji miasto otrzyma prawie 200 milionów złotych więcej niż w roku 2016, a największy wzrost jest widoczny w pozycji dochody z PIT (150 milionów złotych).

W kontekście tak dobrych wyników jeżeli chodzi o planowane dochody miasta na rok 2017 należy zadać sobie kilka pytań;

 • Po pierwsze dlaczego mimo że jest tak dobrze od strony dochodowej jest tak źle od strony kosztowej i planujemy niestety na ten rok deficyt w wysokości 109 milionów złotych,
 • Po drugie dlaczego ograniczamy mimo wzrostu dochodów wydatki na inwestycje strategiczne spadek z 268 milionów złotych w roku 2016 do zaledwie 158 milionów złotych czyli o ponad 41% r/r w tej pozycji w znacznym stopniu hamuje rozwój miasta i negatywnie wpływa na możliwość poprawy życia mieszkańców,
 • Po trzecie dlaczego mimo wzrostu dochodów ograniczamy inwestycje programowe spadek
  z 454 milionów złotych w roku 2016 do zaledwie 381 milionów złotych czyli o prawie 16% r/r w tej pozycji hamuje równomierny rozwój miasta i negatywnie wpływa na możliwość podniesienia poziomu życia społeczności lokalnych,
 • Po czwarte dlaczego oszczędzamy nawet na zadaniach inwestycyjnych dzielnic, które są najbliżej mieszkańców, a którym zabieramy ponad 16 % środków rok do roku.
 • Po piąte dlaczego mimo dużych zastrzeżeń do funkcjonowania komunikacji zbiorowej,
  w niektórych obszarach miasta, szczególnie w godzinach szczytu zmniejszamy o ponad 10% to jest ponad 100 milionów złotych rok do roku wydatki na transport i łączność, w tym aż
  o 34 miliony mniej niż w zeszłym roku planujemy wydać właśnie na lokalny transport zbiorowy,
 • Po szóste dlaczego zmniejszamy o prawie 9 % to jest około 49 milionów r/r wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Szczególnie trudno jest nam zrozumieć ograniczenie o 33% to jest ponad 12 milionów złotych wydatków na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu. Miasto przecież od lat boryka się z problemem smogu, a sytuacja w tym zakresie nie jest na pewno lepsza,
 • Po siódme dlaczego ograniczamy środki dla Zarządu Zieleni Miejskiej w szczególności wydatki na utrzymanie i konserwację zieleni w Krakowie, spadek r/r o około 13% to jest 4 miliony złotych jest niezrozumiały i nieadekwatny do polityki mającej na celu walkę
  z zanieczyszczonym powietrzem,
 • Po ósme dlaczego miasto w sposób nie do końca zrozumiały przejada swoje przychody bieżące zwiększając w znacznym stopniu wydatki bieżące gdzie notujemy wzrost 12% r/r to jest o 454 miliony złotych. W tym miejscu szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na wzrost wydatków na Administrację Publiczną o prawie 18 % rok do roku to jest bagatela 48 milionów więcej niż w roku ubiegłym. Czy przerost administracji i biurokracji na pewno dobrze służy mieszkańcom Krakowa,
 • Po dziewiąte dlaczego miasto roluje dług (czyli spłaca stare kredyty zaciągając nowe). Przypominamy, że planowany do zaciągnięcia kredyt i emisja obligacji na rok 2017 łącznie wynosi 289 milionów złotych,
 • Po dziesiąte dlaczego dług miasta rośnie do kwoty 2 miliardy 331 milionów złotych na koniec 2017 roku mimo tak fantastycznych dochodów,

Stanowczo protestujemy przeciwko tak niezrozumiałej polityce finansowej miasta, w której mimo coraz lepszych dochodów sytuacja wydaje się być coraz gorsza, uważamy za skandaliczne przejadanie środków w tak bezmyślny sposób. Przypominamy jednocześnie że życie na kredyt kosztuje miasto blisko 100 milionów rocznie odsetek.

Sytuacja  w przypadku Wieloletniej Prognozy Finansowej, porównując dokument z zeszłego roku 2016 praktycznie się nie zmieniła nadal mamy do czynienia z tymi samymi złymi praktykami.

 • Po pierwsze mamy do czynienia z rolowaniem długu na dużą skalę czyli z odkładaniem w czasie spłaty kredytów i zobowiązań oraz zmianą planu spłaty nowych zobowiązań. Wystarczy porównać WPF z zeszłego roku do tego prezentowanego obecnie dokumentu str. nr 5, 7 oraz 21 (lata 2020 i 2026 oraz 2031 polecam szczególnej uwadze). Różnice są widoczne gołym okiem,
 • Po drugie mamy do czynienia z wyprowadzaniem zadłużenia poza budżet miasta do celowych spółek miejskich. (ARM S.A., Trasa Łagiewnicka sp. z o.o., Miejska Infrastruktura sp. z o.o. w związku z inwestycjami) gdzie między innymi na realizowane zadań budowy Tauron Areny oraz Trasy Łagiewnickiej zaciągnięte zostały lub planowane są do zaciągnięcia ogromne kredyty. Kredyty te są lub będą następnie spłacane głównie poprzez dokapitalizowanie tych spółek z budżetu miasta. Wydatki takie klasyfikowane są zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych jako wydatki majątkowe, a faktycznie dotyczą spłaty kredytów. Takie sposób działania zakłóca w znacznym stopniu obraz finansów JST. Wysokość zobowiązań polegających na dokapitalizowaniu spółek wyniesie łącznie
  w latach 2017-2027 prawie miliard złotych,tit
 • Po trzecie przez najbliższe trzy lata wszystkie planowane wyniki budżetu będą ujemne, każdy kończy się ogromnym deficytem, który skumulowany łącznie za trzy lata wyniesie ponad 430 milionów złotych i doprowadzi zadłużenie do rekordowego poziomu 2 miliardy 570 milionów złotych,
 • Po czwarte miasto planuje zaciągnąć w tym czasie dodatkowo nowe kredyty na łączną kwotę prawie 900 milionów złotych. Z tych środków planuje się łatanie skumulowanej dziury budżetowej oraz spłatę starych kredytów i wykup obligacji.
 • Po piąte Wieloletnia Prognoza Finansowa, już dziś ledwie się domyka. Wystarczy popatrzyć na rok 2019. Otóż w tym roku dopuszczalny przez Ustawę o Finansach Publicznych wskaźnik spłaty zobowiązań jest zaledwie 0,16% wyższy niż wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty.

Kolejny raz przypominamy, że artykuł 243 Ustawy o Finansach Publicznych został wprowadzony po to żeby ograniczyć nadmierne zadłużanie się Jednostek Samorządu Terytorialnego, ten zapis pokazuje pośrednio zdolność do spłaty kredytów przez gminę. Prosimy o zmianę kierunku polityki finansowej Miasta Krakowa jednocześnie  prosimy o odpowiedzialne podejście do korygowania budżetu z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej Miasta.

 

Dodaj komentarz