Powstanie plan chroniący Czyżyny przed dziką zabudową!

Czyżyńskie osiedla Dywizjonu 303 i 2-go Pułku Lotniczego będą chronione! Rada Miasta Krakowa przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To wynik napisanej przeze mnie uchwały (przy współpracy z Radą Dzielnicy) dwa miesiące temu. Teraz czas na konsultacje społeczne.

W ostatnim czasie Czyżyny zostały mocno zabudowane. Postawiono nowe bloki, które mocno wpłynęły na komfort życia mieszkańców. Niestety stało się to dlatego, że osiedla w Czyżynach nie posiadały planu zagospodarowania. Warto więc zadbać o cenne tereny, które mogłyby stanowić łakomy kąsek dla deweloperów.

Plan zakłada ochronę dwóch największych osiedli w Czyżynach: Dywizjonu 303 i 2-go Pułku Lotniczego, a więc teren między ulicami Stella Sawickiego, Generała Andersa, Marii Dąbrowskiej i alei Jana Pawła II. Jak wyglądać będzie przygotowywanie dokumentu ochronnego?

Prezydent Miasta swoim zarządzeniem wskaże terminy składania przez mieszkańców wniosków do planu. Wtedy każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić swoje pomysły, obawy i plany, które następnie zostaną rozpatrzone przez Biuro Planowania Przestrzennego. Po tym czasie urząd przygotuje wstępny projekt dokumentu. Następnie plan zostanie przedstawiony radnym miasta Krakowa i wyłożony do publicznego wglądu. Wtedy będzie druga możliwość, by zgłosić swoje uwagi i wnioski. Jeśli takowych wniosków nie będzie plan zostanie przedstawiony na sesji Rady Miasta Krakowa i jeśli nie będzie innych uwag zostanie przyjęty.

Warto również dodać, że mimo zamieszania urzędnicy rozpoczęli tworzenie nowego parku przy hangarze przy ulicy Stella – Sawickiego. Projekt ten został przegłosowany w czasie tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie pokazało, że nowe parki i zieleńce są bardzo potrzebne. Po drugie opinia mieszkańców wyrażona w głosowaniu powinna być potraktowana poważnie – tak też się ostatecznie stało.

Warto się pospieszyć, by ochronić Czyżyny przed kolejną dziką zabudową. Cieszę się, że dzięki mojej inicjatywie, wspartej przez Radę Dzielnicy udaje się przyjmować tak ważne dokumenty, które mają zasadnicze znaczenie dla mieszkańców Czyżyn.

Kraków jak Titanic – stanowisko klubu radnych PiS do budżetu Krakowa 2017

Stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Krakowa dotyczące projektu Budżetu Miasta Krakowa na 2017 rok.

Niestety po lekturze projektu Budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 z przykrością muszę stwierdzić, że nasza zeszłoroczna diagnoza o fatalnym stanie finansów miasta zdaje się potwierdzać. Rok temu informowaliśmy w sposób zdecydowany, że miasta nie będzie w przyszłości stać na żadne poważne nowe inwestycje i odnosimy wrażenie że ten czarny scenariusz zaczyna się powoli realizować.

Obecnie mamy rok, w którym zaplanowano rekordowe wzrosty dochodów miasta  w stosunku do planu budżetu uchwalonego na rok 2016, dynamika wzrostu ogólnych dochodów wynosi bowiem aż 8,4%, natomiast w ujęciu nominalnym wzrost ten rok do roku wynosi  ponad 362 miliony złotych. Należy zwrócić uwagę, że ogólny wzrost dochodów w planie udało się osiągnąć mimo spadku dochodów majątkowych, które w planie na rok 2017 są niestety niższe aż o 190 milionów złotych (spadek o 41%). Stało się to dzięki planowanym gigantycznym wzrostom dochodów bieżących miasta, które r/r rosną w tempie 14,2% o imponującą kwotę 552 miliony złotych.
W tym należy odnotować duży wzrost wpływów z podatków i opłat łącznie w tej pozycji miasto otrzyma prawie 200 milionów złotych więcej niż w roku 2016, a największy wzrost jest widoczny w pozycji dochody z PIT (150 milionów złotych).

W kontekście tak dobrych wyników jeżeli chodzi o planowane dochody miasta na rok 2017 należy zadać sobie kilka pytań;

 • Po pierwsze dlaczego mimo że jest tak dobrze od strony dochodowej jest tak źle od strony kosztowej i planujemy niestety na ten rok deficyt w wysokości 109 milionów złotych,
 • Po drugie dlaczego ograniczamy mimo wzrostu dochodów wydatki na inwestycje strategiczne spadek z 268 milionów złotych w roku 2016 do zaledwie 158 milionów złotych czyli o ponad 41% r/r w tej pozycji w znacznym stopniu hamuje rozwój miasta i negatywnie wpływa na możliwość poprawy życia mieszkańców,
 • Po trzecie dlaczego mimo wzrostu dochodów ograniczamy inwestycje programowe spadek
  z 454 milionów złotych w roku 2016 do zaledwie 381 milionów złotych czyli o prawie 16% r/r w tej pozycji hamuje równomierny rozwój miasta i negatywnie wpływa na możliwość podniesienia poziomu życia społeczności lokalnych,
 • Po czwarte dlaczego oszczędzamy nawet na zadaniach inwestycyjnych dzielnic, które są najbliżej mieszkańców, a którym zabieramy ponad 16 % środków rok do roku.
 • Po piąte dlaczego mimo dużych zastrzeżeń do funkcjonowania komunikacji zbiorowej,
  w niektórych obszarach miasta, szczególnie w godzinach szczytu zmniejszamy o ponad 10% to jest ponad 100 milionów złotych rok do roku wydatki na transport i łączność, w tym aż
  o 34 miliony mniej niż w zeszłym roku planujemy wydać właśnie na lokalny transport zbiorowy,
 • Po szóste dlaczego zmniejszamy o prawie 9 % to jest około 49 milionów r/r wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Szczególnie trudno jest nam zrozumieć ograniczenie o 33% to jest ponad 12 milionów złotych wydatków na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu. Miasto przecież od lat boryka się z problemem smogu, a sytuacja w tym zakresie nie jest na pewno lepsza,
 • Po siódme dlaczego ograniczamy środki dla Zarządu Zieleni Miejskiej w szczególności wydatki na utrzymanie i konserwację zieleni w Krakowie, spadek r/r o około 13% to jest 4 miliony złotych jest niezrozumiały i nieadekwatny do polityki mającej na celu walkę
  z zanieczyszczonym powietrzem,
 • Po ósme dlaczego miasto w sposób nie do końca zrozumiały przejada swoje przychody bieżące zwiększając w znacznym stopniu wydatki bieżące gdzie notujemy wzrost 12% r/r to jest o 454 miliony złotych. W tym miejscu szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na wzrost wydatków na Administrację Publiczną o prawie 18 % rok do roku to jest bagatela 48 milionów więcej niż w roku ubiegłym. Czy przerost administracji i biurokracji na pewno dobrze służy mieszkańcom Krakowa,
 • Po dziewiąte dlaczego miasto roluje dług (czyli spłaca stare kredyty zaciągając nowe). Przypominamy, że planowany do zaciągnięcia kredyt i emisja obligacji na rok 2017 łącznie wynosi 289 milionów złotych,
 • Po dziesiąte dlaczego dług miasta rośnie do kwoty 2 miliardy 331 milionów złotych na koniec 2017 roku mimo tak fantastycznych dochodów,

Stanowczo protestujemy przeciwko tak niezrozumiałej polityce finansowej miasta, w której mimo coraz lepszych dochodów sytuacja wydaje się być coraz gorsza, uważamy za skandaliczne przejadanie środków w tak bezmyślny sposób. Przypominamy jednocześnie że życie na kredyt kosztuje miasto blisko 100 milionów rocznie odsetek.

Sytuacja  w przypadku Wieloletniej Prognozy Finansowej, porównując dokument z zeszłego roku 2016 praktycznie się nie zmieniła nadal mamy do czynienia z tymi samymi złymi praktykami.

 • Po pierwsze mamy do czynienia z rolowaniem długu na dużą skalę czyli z odkładaniem w czasie spłaty kredytów i zobowiązań oraz zmianą planu spłaty nowych zobowiązań. Wystarczy porównać WPF z zeszłego roku do tego prezentowanego obecnie dokumentu str. nr 5, 7 oraz 21 (lata 2020 i 2026 oraz 2031 polecam szczególnej uwadze). Różnice są widoczne gołym okiem,
 • Po drugie mamy do czynienia z wyprowadzaniem zadłużenia poza budżet miasta do celowych spółek miejskich. (ARM S.A., Trasa Łagiewnicka sp. z o.o., Miejska Infrastruktura sp. z o.o. w związku z inwestycjami) gdzie między innymi na realizowane zadań budowy Tauron Areny oraz Trasy Łagiewnickiej zaciągnięte zostały lub planowane są do zaciągnięcia ogromne kredyty. Kredyty te są lub będą następnie spłacane głównie poprzez dokapitalizowanie tych spółek z budżetu miasta. Wydatki takie klasyfikowane są zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych jako wydatki majątkowe, a faktycznie dotyczą spłaty kredytów. Takie sposób działania zakłóca w znacznym stopniu obraz finansów JST. Wysokość zobowiązań polegających na dokapitalizowaniu spółek wyniesie łącznie
  w latach 2017-2027 prawie miliard złotych,tit
 • Po trzecie przez najbliższe trzy lata wszystkie planowane wyniki budżetu będą ujemne, każdy kończy się ogromnym deficytem, który skumulowany łącznie za trzy lata wyniesie ponad 430 milionów złotych i doprowadzi zadłużenie do rekordowego poziomu 2 miliardy 570 milionów złotych,
 • Po czwarte miasto planuje zaciągnąć w tym czasie dodatkowo nowe kredyty na łączną kwotę prawie 900 milionów złotych. Z tych środków planuje się łatanie skumulowanej dziury budżetowej oraz spłatę starych kredytów i wykup obligacji.
 • Po piąte Wieloletnia Prognoza Finansowa, już dziś ledwie się domyka. Wystarczy popatrzyć na rok 2019. Otóż w tym roku dopuszczalny przez Ustawę o Finansach Publicznych wskaźnik spłaty zobowiązań jest zaledwie 0,16% wyższy niż wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty.

Kolejny raz przypominamy, że artykuł 243 Ustawy o Finansach Publicznych został wprowadzony po to żeby ograniczyć nadmierne zadłużanie się Jednostek Samorządu Terytorialnego, ten zapis pokazuje pośrednio zdolność do spłaty kredytów przez gminę. Prosimy o zmianę kierunku polityki finansowej Miasta Krakowa jednocześnie  prosimy o odpowiedzialne podejście do korygowania budżetu z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej Miasta.

 

Zostałem przewodniczącym Komisji Innowacji – ruszamy do intensywnej pracy!

Zostałem właśnie wybrany przewodniczącym Komisji Innowacji Rady Miasta Krakowa. Dziękuję za zaufanie powierzone mi przez Radę!

W Krakowie jest bardzo wiele do zrobienia w kwestii innowacji i Smart City, patrząc m.in. na to, że nie mamy nawet porządnej aplikacji pokazującej natężenie ruchu w Krakowie czy opóźnień w odjeździe autobusów. Ale to tylko drobny przykład, bo pomysłów i idei jest bardzo wiele, a wszystkie mogą znacząco przyspieszyć rozwój Krakowa.

Trzy priorytety, którymi zajmiemy się intensywnie jako komisja:

Po pierwsze to Kraków jako Smart City – inteligentne miasto.

W 2014 roku byłem ekspertem w warsztatach Krakowskiego Parku Technologicznego i brałem udział w przygotowywaniu dokumentu SMART_KOM. Wiele zawartych tam rozwiązań może sprawić, że Kraków zacznie się szybko rozwijać, a wiele z nich poprawi komfort życia. To wszystkie aplikacje sterujące ruchem, komunikacją miejską, e-urząd, metody badania powietrza, big data, open data. Warto wykorzystać nowoczesne technologie i programy również przy ochronie zieleni, transporcie, w planowaniu przestrzennym. Wiedzieliście, że w USA jest program, który analizując ilość i jakość wytwarzanych ścieków komunalnych potrafi określić gdzie w mieście mogą wybuchnąć protesty?

Po drugie, Kraków w Planie Morawieckiego.

Plan Odpowiedzialnego Rozwoju przedstawiony przez rząd daje wielką szansę na rozwój Krakowa i regionu. To po pierwsze reindustrializacja, po drugie nowe inteligentne inwestycje, ze szczególnym uwzględnieniem badań, nowych technologii, współpracy z krakowskimi naukowcami i szansa dla studentów, po trzecie wsparcie dla polskich przedsiębiorców i polskiego kapitału. Mimo, że jest to plan rządowy to miasto może wspierać projekty dot. rozwoju Krakowa i regionu.

Po trzecie, Kraków dla Start-upów.

W Krakowie znajduje się 11% wszystkich polskich start-upów, natomiast w Warszawie jest ich 27%. Warto wspierać polską myśl techniczną i młodych naukowców, by nie musieli szukać źródeł finansowania zagranicą, a swoje patenty i pomysły wykorzystywali w Polsce.

Jako inżynier ochrony środowiska będę również pytał o wykorzystanie nowych technologii do walki ze smogiem, w planowaniu przestrzennym i w ochronie terenów zielonych.

Już dzisiaj zapraszam na posiedzenia Komisji Innowacji!

 

Wyczyn mieszkańców Nowej Huty – ZIKiT przywrócił 501 [rozmowa w Radiu Kraków]

W stałym, cyklicznym programie Radia Kraków "Wyczyn i Blamaż Tygodnia" dyskutowaliśmy o wyczynach i porażkach ostatniego tygodnia. Było o walce mieszkańców Nowej Huty o przywrócenie linii 501, co również wspomagałem interpelując na sesji Rady do Prezydenta, było o paskudnej instalacji roweru miejskiego na ulicy Szewskiej, a także o blamażu budżetu obywatelskiego w Krakowie itd.

Zapraszam do wysłuchania całej audycji w której dyskutowałem razem z posłem Markiem Sową, radną Martą Pateną i radnym Kazimierzem Chrzanowskim.

fot. Teresa Gut/Radio Kraków

Jaka polityka transportowa pozwoli uniknąć korkowo-smogowego armagedonu?

Zapraszam do oglądnięcia dwóch programów w TVP, w których rozmwialiśmy na temat polityki transportowej w Małopolsce i Krakowie.

W Krakowie da się zlikwidować korki? Jak mówiłem w programie "Bez Krawata" w TVP: do Krakowa wjeżdża dziennie ponad 100 tys. samochodów. Za kilka lat czeka nas korkowo-smogowy armagedon! Potrzebne są nowe parkingi "parkuj i jedź", szybka komunikacja miejska, kolej aglomeracyjna!

Chwała ministrowi Adamczykowi, że wpisał Północną Obwodnicę Krakowa do realizacji, północ Krakowa odetchnie z ulgą od kopcących tirów!